डॉ. केशव तुपे
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग
Office Staff
डॉ. किरणकुमार बोंदर
:
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे
डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे
:
प्रशासन अधिकारी
श्रीमती वैभवी जोगल
:
अधीक्षक - गट क
श्री. माणिक मुंढे
:
उच्चश्रेणी लघुलेखक
श्री. प्रमोद भेलसेकर
:
मुख्य लिपीक
श्री. अरविंद भागवत
:
मुख्य लिपीक
श्री. विनायक चव्हाण
:
वरिष्ठ लिपीक
श्री. मयूर जोशी
:
वरिष्ठ लिपीक
श्री. मनोज अनपट
:
वरिष्ठ लिपीक
श्री. बाळू पोटे
:
वरिष्ठ लिपीक
श्रीमती जयश्री ढोरकुले
:
वरिष्ठ लिपीक
श्री. सचिन तागड
:
वरिष्ठ लिपीक
श्री. प्रवीण सुद्रीक
:
वरिष्ठ लिपीक
श्री. बसवराज लोहार
:
वाहनचालक