Scholarship
1. राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना
2. गणित / भौतिकशास्त्र विषयातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
3. शासकीय विदयनिकेतन शिष्यवृत्ती
4. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना
5. एकलव्य शिष्यवृत्ती योजना
6. हिंदी शिष्यवृत्ती
7. केंद्र शासनाची अल्पसंख्याक पोस्ट मेट्रिक शिष्यवृत्ती योजना
8. राज्य शासनाची अल्पसंख्याक पोस्ट मेट्रिक शिष्यवृत्ती योजना
9. (ई.बी.सी.) ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.1,00,000 पेक्षा अधिक नाही अशा विद्यार्थ्यांना सवलती
10. माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती
11. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती
12. आर्वषनग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी परिपूर्ती करणे